Hi, I'm 💙Venus Ip🌸 輕鬆開口説粵語⚡️🔥🔥
Learning since 2020.06
Learning story

No learning stories.